Distances līgums

Izglītības pakalpojuma sniedzējs

SIA „REKIR”
Juridiskā adrese – Pļavnieku iela 19-9, Rīga, LV 1021
Vienotais reģ. Nr. 40103941293
Norēķinu konts: AS „Swedbank”, LV10HABA0551040877674
E-pasts: info@pradna.lv; tālrunis: 20126984


Izglītojamais

Fiziska persona, kas aizpildījusi pieteikuma formu mājas lapā vai www.ezoterikatev.lv un piekritusi šī distances līguma noslēgšanai.

Izglītojamais no vienas puses un Izglītības pakalpojuma sniedzējs no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādu Distances līgumu, šeit un turpmāk tekstā – Līgums:

Mācību programma
Izvēlēto mācību programmu Izglītojamais norāda, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā www.pradna.lv vai www.ezoterikatev.lv

Programmas apjoms: 50 astronomiskās stundas
Mācību apguves valoda: latviešu

Mācību apguves forma: tālmācība

Mācību apguves laiks: 20 nedēļas (pieci mēneši)

Katru pirmdienu (izņemot svētku dienās vai brīvdienās, tad nodarbība tiek aktivizēta nākamajā darba dienā) līdz plkst. 18:00 tiek aktivizēta nodarbība Izglītojamā mācību kontā. Izglītojamais nodarbību var noskatīties sev ērtā laikā un saglabā tai piekļuvi līdz pat mācību beigām.

Pēc katras nodarbības Izglītojamais var rakstiski sazināties ar pasniedzēju un uzdot neskaidro jautājumu par apgūstamo tēmu.

Vienu reizi mēnesī notiek Zoom konsultācija, dalība konsultācijā nav obligāta. Konsultācijas laikā Izglītojamie var uzdot jautājumus tiešsaistē par apgūstamo tēmu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Izglītības pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt un Izglītojamais piekrīt apgūt Pieaugušo neformālās izglītības programmu „Taro Pasaule Tev- iesācējiem” (turpmāk tekstā – Mācības).

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA

2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājušas abas Līgumslēdzējas puses, un ir spēkā līdz Mācību noslēgumam (līdzēju saistību izpildei).
2.2. Izglītojamais apstiprina šī līguma noslēgšanu, veicot maksu Izglītības pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā, pamatojoties uz Izglītības pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu.
2.3. Izglītības pakalpojuma sniedzējs apstiprina šī līguma noslēgšanu, nosūtot paziņojumu uz Izglītojamā pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, bet tikai pēc Līguma 3.1. punktā noteiktā maksājuma saņemšanas.
2.4. Šā līguma 6. daļā noteiktajā kārtībā Izglītības pakalpojuma sniedzējs un/vai Izglītojamais var izbeigt šo Līgumu pirms tā darbības termiņa izbeigšanās.

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Maksa par Mācību programmas apguvi ir:
3.1.1. 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centu), veicot pilnu maksājumu reģistrēšanās brīdī vai
3.1.2. 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centu), veicot maksājumu piecās daļās: pirmo daļu 50,00 EUR noslēdzot līgumu un attiecīgi nākamās četras daļas, katra 50,00 EUR apmērā – ik pēc četrām kalendārajām nedēļām, skaitot no dienas, kad tika aktivizēta pirmā nodarbība.

3.1.3. Izvēlēto mācību samaksas kārtību Izglītojamais norāda, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā www.pradna.lv vai www.ezoterikatev.lv

3.1.4. Izglītojamais maksājumus veic pamatojoties uz Izglītības pakalpojuma sniedzēja elektroniski nosūtīta/iem rēķina/iem (derīgi bez paraksta un zīmoga). Rēķini tiek nosūtīti uz Izglītojamā e-pasta adresi, ko Izglītojamais norādījis aizpildot pieteikuma formu mājas lapā www.pradna.lv vai www.ezoterikatev.lv.

3.2. Par visu šajā Līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta Izglītības pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā –AS „Swedbank”, LV10HABA0551040877674, SIA “REKIR”.

3.3. Ja Izglītojamais izvēlējies Līguma 3.1.1. punktā noradīto Mācību maksas maksāšanas kārtību, visa Mācību maksa ir jāsamaksā pirms Mācību uzsākšanas. Ja Izglītojamais izvēlējies Līguma 3.1.2. punktā noradīto Mācību maksas maksāšanas kārtību, pirmais maksājums jāveic noslēdzot līgumu un kārtējā maksājuma daļa ir jāsamaksā pirms nākamo četru nodarbību aktivizēšanas. Izglītības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīga nepielaist Izglītojamo Mācībām, ja Izglītības pakalpojumu sniedzējs nav saņēmis samaksu par Mācībām.

3.4. Ja Izglītojamā kāda iemesla dēļ neveic maksājumu Izglītības pakalpojuma sniedzējam, Izglītības pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs pret Izglītojamo par Mācību apturēšanu uz laiku vai pārtraukšanu.

3.5. Noslēdzot Līgumu, Izglītojamais apņemas veikt Mācību maksas samaksu atbilstoši Līguma 3.1., 3.2. noteiktajai samaksas kārtībai.

3.6. Ja Izglītības pakalpojumu sniedzējs un Izglītojamais nav rakstiski vienojušies par Mācību pārtraukšanu uz laiku, tad nesaņemot 3.1.2. punktā minēto maksājuma daļu līdz rēķinā norādītajam datumam un rēķina kavējuma termiņam sasniedzot piecas kalendārās dienas Līgums tiek uzskatīts par lauztu. Samaksātā mācību maksa netiek atgriezta.

4. IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA SAISTĪBAS:

4.1. Izglītības pakalpojuma sniedzējs apņemas:
4.1.1. nodrošināt Izglītojamajam iespēju apgūt Mācības no to apguves sākuma līdz noslēgumam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem atbilstoši izvēlētajai, līgumā norādītajai mācību apguves formai;
4.1.2. informēt Izglītojamo par Izglītības pakalpojuma sniedzēja nosaukuma, juridiskās adreses, reģistrācijas numura un bankas rekvizītu izmaiņām, ievietojot šo informāciju mājas lapā www.pradna.lv viena mēneša laikā no šo izmaiņu veikšanas brīža vai informācijas par izmaiņām saņemšanas brīža;
4.1.3. izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par pieaugušo neformālo izglītību – pēc pilnas Mācību programmas apgūšanas, pārbaudes darbu, gala darba un šajā Līgumā paredzēto Izglītojamā saistību (ieskaitot finanšu saistības) izpildes;
4.2. Izglītības pakalpojuma sniedzējam ir tiesības:
4.2.1. saņemt šā Līguma 3. punktā noteikto Mācību maksu saskaņā ar Līguma 3.1.1. vai 3.1.2. punktā izvēlēto maksājumu grafiku;
4.2.2. grozīt noteikumus, mainīt Mācību e-platformas domēna nosaukumu, nodarbības aktivizēšanas laiku, zoom konsultācijas laiku vai Mācību programmas noslēguma laiku, par to savlaicīgi informējot Izglītojamo.

5. IZGLĪTOJAMĀ SAISTĪBAS

5.1. Izglītojamam ir tiesības:
5.1.1. iegūt izglītību atbilstoši šī Līguma nosacījumiem;

5.1.2. Izglītības pakalpojuma sniedzēja noteiktā kārtībā piekļūt Izglītības pakalpojuma sniedzēja e-platformā izvietotajiem mācību materiāliem un intelektuālajiem resursiem;

5.1.3. ievērojot Izglītības pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību, Izglītības pakalpojuma sniedzēja noteiktajos termiņos apgūt Mācību programmu un viena mēneša laikā pēc pēdējās nodarbības aktivizēšanas kārtot gala darbu;
5.1.4. vienoties ar trešo personu par Mācību maksas segšanu.
5.2. Izglītojamam ir pienākums:

5.2.1. Aizpildot pieteikuma formu norādīt patiesus datus.

5.2.2. Neaizpaust trešajām personām Izglītības pakalpojuma sniedzēja mācību e-platformas piešķirtos Izglītojamā mācību konta pieejas datus.

5.2.3. Ievērot Izglītības pakalpojuma sniedzēja autortiesības uz mācību materiāliem un intelektuālajiem resursiem, nenodot tos trešajām personām, nepārpublicēt, nepublicēt tos interneta vidē.
5.2.4. ievērot visas šajā Līgumā noteiktās saistības;
5.2.5. veikt maksājumus par Mācībām saskaņā ar Līguma 3.1. punktā norādīto un Izglītojamā pieteikuma formā izvēlēto maksājumu veikšanas kārtību;
5.2.6. pildīt citus no šā Līguma izrietošus pienākumus.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Līgumu var izbeigt, abām Līgumslēdzējām pusēm par to rakstiski vienojoties.
6.2. Izglītības pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izglītojamais nepilda Līguma 5. 2. punktā noteiktās saistības.
6.3. Izglītības pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Civillikuma 1589. panta izpratnē, par to rakstveidā brīdinot Izglītojamo, ja Izglītojamais nokavē kāda Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk par 5 (piecām) dienām.
6.4. Katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu elektroniski, pienācīgi izpildot visas no Līguma izrietošās saistības. Jebkurā gadījumā Izglītojamā veiktās iemaksas par Mācībām netiek atmaksātas, t.i. samaksa par neizmantotām Mācību dienām (nodarbībām), ja Mācības tiek pārtraukts pirms apmaksāto Mācību perioda beigām, Izglītojamam netiek atgriezta.
6.5. Ja Izglītojamais nav iepazinies un apguvis nodarbību tēmas Līgumā noteiktajā Mācību termiņā, Izglītības pakalpojuma sniedzējs nav tiesīga izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu.
6.6. Līguma izbeigšanas brīdī Izglītības pakalpojuma sniedzējs bez Līdzēju saskaņošanas liedz Izglītojamam pieeju Izglītības pakalpojuma sniedzēja sniegtajam pakalpojumam (Mācībām).

7. ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

7.1. Gadījumā ja Izglītojamais nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, tad Izglītības pakalpojuma sniedzējam ir tiesības:
7.1.1. ja Izglītojamais nepilda šā Līguma 5.2. apakšpunktos minētās saistības, Izglītības pakalpojuma sniedzējs ir tiesīga līdz saistību nokārtošanai ierobežot šā Līguma 5.1. apakšpunktos minētās Izglītojamā tiesības.
7.1.2. ja Izglītojamais pārkāpj Izglītības pakalpojuma sniedzēja autortiesības, Izglītības pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vērsties tiesībsargājošās instancēs zaudējumu piedzīšanai.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kara darbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi, u.c. no Līgumslēdzējām pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un ja to iestāšanos neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevarēja paredzēt.
8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem vai pēc tam, kad šie apstākļi ir beigušies, Līgumslēdzējas puses ir tiesīgas pārskatīt Līguma noteikumus, noslēdzot vienošanās protokolu, vai arī izbeigt Līgumu 6.1. punktā noteiktajā kārtībā.

9. IZGLĪTOJAMĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Izglītojamais piekrīt, ka Izglītības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīga apstrādāt Izglītojamā personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma noteikumu izpildei, Izglītības pakalpojuma sniedzēja un/vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai. Izglītības pakalpojumu sniedzējs veic personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām un Personas datu apstrādes politiku, kas pieejama mājas lapā www.pradna.lv.
9.2. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju Mācību uzsākšanai, Izglītojamais apliecina sniegto datu pareizību, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Izglītības pakalpojuma sniedzējs varētu pieņemt pieteikumu Mācībām un veikt pakalpojuma (Mācību) nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
9.3. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju, Izglītojamais piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi un Mācību procesa nodrošināšanu.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Izglītojamā veiktā mācību maksa Izglītības pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā apliecina, ka Izglītojamais ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem.

10.2. Visi iepriekšējie solījumi un mutiskās vienošanās starp Līgumslēdzējām pusēm par Līguma priekšmetu un tā noteikumiem, kas nav ietverti Līgumā, zaudē savu spēku līdz ar Līguma noslēgšanu.

10.3. Līguma grozījumi un Izglītojamā Izglītības pakalpojuma sniedzēja mājas lapā www.pradna.lv iesniegtās pieteikuma formas, piekrišanas un apliecinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10.4. Līgumslēdzējas puses apliecina, ka saprot šā Līguma saturu un nozīmi, apzinās tā sekas, atzīst šo Līgumu par pareizu un abām Līgumslēdzējām pusēm pieņemamu, un labprātīgi vēlas šo Līgumu noslēgt.
10.5. Katra Līgumslēdzēja puse ir atbildīga par zaudējumiem, ko tā radījusi otrai Līgumslēdzējai pusei, neizpildot šajā Līgumā noteiktās saistības, ja vien minēto zaudējumu cēlonis nav nepārvarama vara.
10.6. Strīdus un jautājumus, kas rodas sakarā ar šā Līguma izpildi, risina, Līgumslēdzējām pusēm vienojoties un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Gadījumā, ja vienošanos neizdodas panākt, strīdi tiek risināti Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un ir derīgs bez paraksta.

Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus.